List of Governors of West Bengal Since Independence

Present Governor: Dr. C.V. Ananda Bose

Name of the GovernorAssumed Charge of Office
Shri Chakravarti Rajagopalachari15.08.1947
Dr. Kailash Nath Katju21.06.1948
Dr. Harendra Coomar Mookerjee01.11.1951
Shrimati Padmaja Naidu03.11.1956
Shri Dharma Vira01.06.1967
Shri Shanti Swarup Dhawan19.09.1969
Shri Anthony Lancelot Dias21.08.1971
Shri Tribhuvan Narayan Singh06.11.1977
Shri Bhairab Datt Pande12.09.1981
Shri Anant Prasad Sharma10.10.1983
Shri Uma Shankar Dikshit01.10.1984
Professor Saiyid Nurul Hasan12.08.1986
Shri T. V. Rajeshwar02.03.1989
Professor Saiyid Nurul Hasan07.02.1990
Shri K. V. Raghunatha Reddy14.08.1993
Dr. A. R. Kidwai27.04.1998
Justice Shri Shyamal Kumar Sen18.05.1999
Shri Viren J. Shah04.12.1999
Shri Gopalkrishna Gandhi14.12.2004
Shri M. K. Narayanan24.01.2010
Shri Keshari Nath Tripathi24.07.2014
Shri Jagdeep Dhankhar30.07.2019
Dr. C.V. Ananda Bose23.11.2022

Reference: Rajbhavan, Kolkata

Related Publication