WBXPress

Install Android App

List of Scheduled Castes in West Bengal

BCWD. .


 1. BAGDI, DULEY
 2. BAHELIA
 3. BAITI
 4. BANTAR
 5. BAURI
 6. BELDAR
 7. BHOGTA
 8. BHUIMALI
 9. BHUIYA
 10. BIND
 11. CHAMAR, CHARMAKAR, MOCHI, MUCHI, RABIDS, RUIDAS, RISHI
 12. CHAUPAL
 13. DABGAR
 14. DAMAI (NEPALI)
 15. DHOBA, DHOBI
 16. DOAI
 17. DOM, DHANGAD
 18. DOSADH, DUSADH, DHARI, DHARHI
 19. GHASI
 20. GONRHI
 21. HALALKHOR
 22. HARI, MEHTAR, METHOR, BHANGI, BALMIKI
 23. JALIA KAIBARTTA
 24. JHALA MALO, MALO
 25. KADAR
 26. KAMI (NEPALI)
 27. KANDRA
 28. KANJAR
 29. KAORA
 30. KARENGA, KORANGA
 1. KAUR
 2. KEOT, KEYOT
 3. KHAIRA
 4. KHATIK
 5. KOCH
 6. KONAI
 7. KONWAR
 8. KOTAL
 9. KURARIAR
 10. LALBEGI
 11. LOHAR
 12. MAHAR
 13. MAL
 14. MALLAH
 15. MUSAHAR
 16. NAMASUDRA
 17. NAT
 18. NUNIYA
 19. PAILYA
 20. PAN, SAWASI
 21. PASI
 22. PATNI
 23. POD, POUNDRA
 24. RAJBANSHI
 25. RAJWAR
 26. SARKI (NEPALI)
 27. SUNRI (Excluding SAHA)
 28. TIYAR
 29. TURI
 30. CHAIN

Source