List of Scheduled Castes in West Bengal

 1. BAGDI, DULEY
 2. BAHELIA
 3. BAITI
 4. BANTAR
 5. BAURI
 6. BELDAR
 7. BHOGTA
 8. BHUIMALI
 9. BHUIYA
 10. BIND
 11. CHAMAR, CHARMAKAR, MOCHI, MUCHI, RABIDS, RUIDAS, RISHI
 12. CHAUPAL
 13. DABGAR
 14. DAMAI (NEPALI)
 15. DHOBA, DHOBI
 16. DOAI
 17. DOM, DHANGAD
 18. DOSADH, DUSADH, DHARI, DHARHI
 19. GHASI
 20. GONRHI
 21. HALALKHOR
 22. HARI, MEHTAR, METHOR, BHANGI, BALMIKI
 23. JALIA KAIBARTTA
 24. JHALA MALO, MALO
 25. KADAR
 26. KAMI (NEPALI)
 27. KANDRA
 28. KANJAR
 29. KAORA
 30. KARENGA, KORANGA
 31. KAUR
 32. KEOT, KEYOT
 33. KHAIRA
 34. KHATIK
 35. KOCH
 36. KONAI
 37. KONWAR
 38. KOTAL
 39. KURARIAR
 40. LALBEGI
 41. LOHAR
 42. MAHAR
 43. MAL
 44. MALLAH
 45. MUSAHAR
 46. NAMASUDRA
 47. NAT
 48. NUNIYA
 49. PAILYA
 50. PAN, SAWASI
 51. PASI
 52. PATNI
 53. POD, POUNDRA
 54. RAJBANSHI
 55. RAJWAR
 56. SARKI (NEPALI)
 57. SUNRI (Excluding SAHA)
 58. TIYAR
 59. TURI
 60. CHAIN

Source

Related Publication