WBXPress

Install Android App

List of Scheduled Tribes in West Bengal

BCWD. .


 1. ASUR
 2. BAIGA
 3. BEDIA, BEDIYA
 4. BHUMIJ
 5. BHUTIA, SHERPA, TOTO, DUKPA, KAGATAY, TIBETAN, YOLMO
 6. BIRHOR
 7. BIRJIA
 8. CHAKMA
 9. CHERO
 10. CHIK BARAIK
 11. GARO
 12. GOND
 13. GORAIT
 14. HAJANG
 15. HO
 16. KARMALI
 17. KHARWAR
 18. KHOND
 19. KISAN
 20. KORA
 1. KORWA
 2. LEPCHA
 3. LODHA, KHERIA, KHARIA
 4. LOHARA, LOHRA
 5. MAGH
 6. MAHALI
 7. MAHLI
 8. MAL PAHARIYA
 9. MECH
 10. MRU
 11. MUNDA
 12. NAGESIA
 13. ORAON
 14. PARHAIYA
 15. RABHA
 16. SANTAL
 17. SAURIA PAHARIA
 18. SAVAR
 19. LIMBU
 20. TAMANG

Source